Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
144090

Một số thành quả trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Ngày 04/10/2019 00:00:00

Thực hiện quyết định của UBND tỉnh Thanh hóa về việc hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, trong những tháng đầu năm 2019, Quảng Hùng đang tập trung xây dựng,hoàn thiện cơ sở hạ tầng và các tiêu chí để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm mục đích tạo sự thay đổi một cách căn bản đời sống kinh tế - xã hội khu vực nông thôn theo hướng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, theo quy hoạch, xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để thực hiện thành công mục tiêu trên, bên cạnh những giải pháp cơ bản thì từ các tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ toàn bộ các tổ chức chính trị, chính trị xã có một vai trò quan trọng phải “đi trước một bước”. Làm tốt công tác tuyên truyền là phương thức tác động để làm chuyển đổi nhận thức của con người, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội.Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đặc biệt là Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM; Nghị quyết số 26-NQ/TW của Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; Căn cứ chỉ thị số 10 CT/TƯ, Chỉ thị số 17- CT/TU; Chị số 305- CT/HU; Chỉ thị số 57- CT/ĐU, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, quá trình triển khai xây dựng đã góp phần làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn Quảng Hùng.6.jpg

Trường học được đầu tư xây dựng khang trang.

3.jpg

Đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng.

4.jpg

Đường làng ngõ xóm được bê tông hóa với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm.

Để có những kết quả như trên công tác tuyên truyền trong việc triển khai xây dựng nông thôn mới luôn được các cấp uỷ ban, ngành, tổ chức chính trị- chính trị xã hội từ xã đến các thôn, các tổ chức thực hiện thường xuyên và liên tục trên cả chiều rộng lẫn chiều sâu nhằm làm cho cán bộ, nhân dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nhất là hiểu vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM để từ đó người dân tự giác và tích cực tham gia thực hiện.Người dân hưởng lợi chính từ thành quả xây dựng nông thôn mới.

Quảng Hùng đã tổ chức triển khai, thực hiện thường xuyên, liên tục, đúng định hướng, đa dạng, phong phú, sáng tạo về hình thức, chú trọng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bám sát tình hình thực tế của địa phương, triển khai Các phong trào thi đua được phát động sâu rộng, làm rõ được yêu cầu cấp thiết, những đặc trưng, nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp huy động nguồn lực và thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ trong xây dựng NTM góp phần lớn vào việc thay đổi nhận thức của người dân trong quá trình thực hiện các tiêu chí.Đặc biệt trong công tác vận động các thôn đã biết phát huy sức mạnh của các loại hình, mô hình, làm kinh tế giỏi trong đó chú trọng đến loại hình kinh tế gia đình nhỏ hiệu quả, đã chuyển tải một cách nhanh chóng; các mô hình hay, cách làm sáng tạo ở các thôn trên địa bàn.
Tính đến tháng 10/2019, Quảng Hùng đã hoàn thành 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong những tháng cuối năm, đảng bộ, chính quyền cùng với toàn thể nhân dân trong xã đang tập trung dốc sức để hoàn thiện và về đích kịp với tiến độ đề ra.
Nguồn: Ban biên tập xã Quảng Hùng

Một số thành quả trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Đăng lúc: 04/10/2019 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện quyết định của UBND tỉnh Thanh hóa về việc hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, trong những tháng đầu năm 2019, Quảng Hùng đang tập trung xây dựng,hoàn thiện cơ sở hạ tầng và các tiêu chí để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm mục đích tạo sự thay đổi một cách căn bản đời sống kinh tế - xã hội khu vực nông thôn theo hướng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, theo quy hoạch, xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để thực hiện thành công mục tiêu trên, bên cạnh những giải pháp cơ bản thì từ các tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ toàn bộ các tổ chức chính trị, chính trị xã có một vai trò quan trọng phải “đi trước một bước”. Làm tốt công tác tuyên truyền là phương thức tác động để làm chuyển đổi nhận thức của con người, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội.Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đặc biệt là Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM; Nghị quyết số 26-NQ/TW của Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; Căn cứ chỉ thị số 10 CT/TƯ, Chỉ thị số 17- CT/TU; Chị số 305- CT/HU; Chỉ thị số 57- CT/ĐU, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, quá trình triển khai xây dựng đã góp phần làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn Quảng Hùng.6.jpg

Trường học được đầu tư xây dựng khang trang.

3.jpg

Đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng.

4.jpg

Đường làng ngõ xóm được bê tông hóa với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm.

Để có những kết quả như trên công tác tuyên truyền trong việc triển khai xây dựng nông thôn mới luôn được các cấp uỷ ban, ngành, tổ chức chính trị- chính trị xã hội từ xã đến các thôn, các tổ chức thực hiện thường xuyên và liên tục trên cả chiều rộng lẫn chiều sâu nhằm làm cho cán bộ, nhân dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nhất là hiểu vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM để từ đó người dân tự giác và tích cực tham gia thực hiện.Người dân hưởng lợi chính từ thành quả xây dựng nông thôn mới.

Quảng Hùng đã tổ chức triển khai, thực hiện thường xuyên, liên tục, đúng định hướng, đa dạng, phong phú, sáng tạo về hình thức, chú trọng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bám sát tình hình thực tế của địa phương, triển khai Các phong trào thi đua được phát động sâu rộng, làm rõ được yêu cầu cấp thiết, những đặc trưng, nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp huy động nguồn lực và thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ trong xây dựng NTM góp phần lớn vào việc thay đổi nhận thức của người dân trong quá trình thực hiện các tiêu chí.Đặc biệt trong công tác vận động các thôn đã biết phát huy sức mạnh của các loại hình, mô hình, làm kinh tế giỏi trong đó chú trọng đến loại hình kinh tế gia đình nhỏ hiệu quả, đã chuyển tải một cách nhanh chóng; các mô hình hay, cách làm sáng tạo ở các thôn trên địa bàn.
Tính đến tháng 10/2019, Quảng Hùng đã hoàn thành 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong những tháng cuối năm, đảng bộ, chính quyền cùng với toàn thể nhân dân trong xã đang tập trung dốc sức để hoàn thiện và về đích kịp với tiến độ đề ra.
Nguồn: Ban biên tập xã Quảng Hùng

Kết quả giải quyết TTHC